Algemene voorwaarden trainingen

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtnemer: Connect2
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten.
3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt.
4. Training: training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
5. Open training: training met deelname door deelnemers uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
6. In-company training: training met deelname door deelnemers uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
7. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Connect2, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op al gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training

1. Inschrijving voor de door Connect2 te verzorgen open trainingen kan door opdrachtgever plaatsvinden door indiening van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website www.connect2.nl, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail.
2. Connect2 bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per e-mail). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake in-company training

1. Ter zake een in-company training zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Connect2.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een in-company training komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Connect2 is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open training

1. Bij inschrijving via het inschrijfformulier, telefonische aanmelding of aanmelding via e-mail gelden de trainingsprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.connect2.nl, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
2. Bij aanmelding voor een training middels het aanmeldingsformulier op basis van een (e-)mailing gelden de prijzen als vermeld in die (e-)mailing.
3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
4. In de trainingsprijzen zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5. Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw en worden inclusief 21% btw in rekening gebracht.
6. Prijzen kunnen worden aangepast.
7. Prijzen zullen onder meer worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van in-company training

1. De trainingsprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde trainingsprijs zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Op alle trainingen is btw van toepassing. De vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw en worden inclusief btw in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen worden aangepast. Prijzen zullen onder meer worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

Artikel 7. Betaling

1. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Connect2 een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de (eerste) trainingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening door middel van storting op een door Connect2 aangewezen bankrekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Connect2 voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van inschrijfgeld door Connect2 is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de training deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van het volledige inschrijfgeld plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Verplaatsing datum in-company training door de opdrachtgever

Een trainingsdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen vier weken – en langer dan één (1) week – voor datum wordt 50% van het trainingsbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen één (1) week voor de afgesproken datum is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open training door de opdrachtgever

1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open training is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande eerste trainingsdag.
2. Bij annulering tot 14 dagen voor de (eerste) trainingsdag wordt € 30,- (excl. btw) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen tot zeven (7) dagen voor de (eerste) trainingsdag zal 50% van het verschuldigde inschrijfgeld als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen zeven (7) dagen voor de (eerste) trainingsdag is het volledige inschrijfgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het al betaalde bedrag.
3. Annulering door de opdrachtgever van de trainingsovereenkomst na aanvang van de training is niet mogelijk.

Artikel 10. Verhindering van de deelnemer

1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training op een andere datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. btw in rekening gebracht. Bij overboeking binnen zeven (7) dagen voor de (eerste) trainingsdag bedragen deze kosten 25% van het inschrijfgeld, met een minimum van € 19,50 excl. btw.

Artikel 11. Annulering door Connect2

Connect2 behoudt zich het recht voor de training te annuleren. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Connect2 zal het door de opdrachtgever betaalde inschrijfgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Connect2 de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Connect2 is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van Connect2 of de annulering van de trainingsovereenkomst door Connect2, tenzij aan Connect2 opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien Connect2 op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden aan Connect2 voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Connect2 is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer

Connect2 is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 15. Reclamatie

1. De opdrachtgever dient een reclamatie met betrekking tot de uitvoering van de trainingsovereenkomst of een met de training samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen acht (8) dagen na aanvang van de training en deze te richten aan Connect2. Aangaande de reclamatie zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclamaties aangaande de factuur dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Connect2 en overeenkomsten tussen Connect2 en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet anders voorschrijft.